Diskuze

PODĚKOVÁNÍ

ADMIN | 20.07.2018

NÁŠ SBOR TÍMTO DĚKUJE NADACI AGRTOFET. DÍKY DARU TÉTO NADACE JSME MOHLI POŘÍDIT NOVOU ELEKTROCENTRÁLU A DVĚ NOVÁ KALOVÁ ČERPADLA.

Pálení čarodějnic

Admin | 30.04.2018

PÁLENÍ ČARODĚJNIC bezpečně

pálení čarodějnic Blíží se poslední dubnový den a s ním spojené lidové veselice známé jako "pálení čarodějnic". Přestože jsme se v tento den v uplynulých letech nesetkali se závažnými požáry, přinášíme doporučení, která pomohou prožít tuto lidovou veselici bez problémů i letos.

Na úvod připomínáme, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - tedy i pálení „čarodějnických“ ohňů - předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. V Jihomoravském kraji tak mohou učinit skrze internetový formulář. I v případě, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, doporučujeme celou akci dopředu přes formulář oznámit. Sníží se tím počet planých výjezdů, kterých může být v době pálení čarodějnic více.

Základní bezpečností pravidla:

Dobře zvolit umístění ohniště. Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin. Od kraje lesních porostů musí být vzdálenost minimálně 50 metrů, v případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný.
Při umísťování ohniště je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru.
Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran.
Při rozdělávání ohně kdekoliv v přírodě či na volném prostranství v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je např. použití pevného podpalovače, který má stabilní výhřevnost a především při jeho použití v okolí nevznikají vysoce hořlavé plyny.
Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let.
Oheň se nesmí ponechat ani na okamžik bez dozoru.
Mějte připravený dostatek vody, kdyby se oheň vymykal kontrole. Vhodná je proto spolupráce s místní jednotkou dobrovolných hasičů.
Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.
Opustit místo pálení je možno až poté, co je ohniště důkladně uhašeno.
Příjemné a bezpečné prožití tradiční lidové veselice Vám přeje Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje.

Jaroslav Mikoška, tiskový mluvčí HZS JmK

Rady ke konci roku

Admin | 30.12.2017

Aby oslavy proběhly co nejklidněji a bez pomoci hasičů, připravili jsme si pro Vás několik základních rad:
Doporučujeme nakupovat pouze zábavní pyrotechniku uváděnou legálně na český trh, která obsahuje návod výrobce k použití a certifikační značku. Doma zábavní pyrotechniku uložíme na suchém místě, ne v blízkosti krbu či jiného otevřeného ohně, kde by mohlo dojít k její iniciaci. S pyrotechnikou manipulujeme tak, abychom neohrozili život a majetek svůj ani nikoho jiného, nejlépe na volném prostranství minimálně 100 metrů od nejbližšího obydlí. Není vhodné používat zábavní pyrotechniku pod vlivem alkoholu nebo ji dávat dětem.

Přejeme Vám příjemné oslavy bez újmy na zdraví či na majetku a úspěšný rok 2018.

Vánoce bez požáru!

ADMIN | 17.12.2017

Vánoce bez požáru!

Období vánočních svátků je spojeno se spoustou zvyků a dekorací, při kterých často používáme svíčky. Ty se tak mohou lehce stát příčinou vzniku požáru v domácnosti. Domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých vláken, která snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří.
Svíčky a prskavky
Hořící svíčka nebo prskavka jsou otevřený oheň, proto je nesmíme nechávat bez dozoru. Vždy, když odcházíte z domova nebo jdete spát, je potřeba je uhasit.
Zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli. Svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce, ubrusem apod.). Svíčky umístěte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti sedaček či jiných textilií. Rizikovým faktorem jsou děti nebo i zvířata, která mohou hořící svíčku převrhnout.
Adventní věnce
Pamatujte, že adventní věnce se svíčkami, které nejsou opatřeny nehořlavou podložkou bránící kontaktu s věncem, jsou určeny jen k dekoraci a v žádném případě bychom je neměli zapalovat. Riziko, že nám pak věnec vzplane, je příliš vysoké.
Rizikové jsou také věnce, které si lidé dělají sami doma. Každoročně řeší hasiči požáry adventních věnců, na kterých byl například špatně přilepený držák na svíčku, nebo bylo moc chvojí kolem svíček, které následně chytlo.
Vánoční pečení a vaření
Opatrnost se vyplatí také při „přípravě“ vánoční pohody v kuchyni. Hasiči evidují každoročně požáry, kdy došlo ke vznícení potravin.
Pamatujte, že např. horký olej na pánvi se nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít k popálení především v obličeji a na rukou. Pokud se vám na pánvi vznítí potraviny, tak je nejlepší pánev zakrýt pokličkou, mokrou utěrkou nebo plechem na pečení. Tím zamezíme přísunu kyslíku a oheň zhasne.

zdroj: firebrno.cz

PODZIMNÍ PÁLENÍ

ADMIN | 05.11.2017

Vážení návštěvníci našich stránek. Podzimní měsíce jsou pro mnohé z nás neodmyslitelně spjaty se zahradním úklidem. V případě, že hodláte pálit různý zahradní odpad je nutné:
1) vykonávat činnost v souladu s místními předpisy (pálit zahradní odpad pouze v určené dny).
2) činnost vykonávat v souladu se zákonem o požární ochraně, vyhláškou o požární prevenci, atd... (Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil
život a zdraví osob, zvířata a majetek,.....)
3)!!! ohlašte činnost pálení místně příslušnému krajskému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru.
VYUŽÍT MŮŽE TENTO ODKAZ: https://www.firebrno.cz/paleni-klesti

Výstraha ČHMÚ

Admin | 27.10.2017

M

V souvislosti s výstrahou Českého hydrometeorologického ústavu na extrémně silný vítr, platnou pro celou Českou republiku, upozorňujeme na rizika s tím související. HZS Jihomoravského kraje se plně připravuje na předpokládaný nárůst počtu událostí.
Výstraha je platná pro neděli 29.10. do 19h. Další informace sledujte na portálu ČHMU.
Je předpovídán jev s extrémním stupněm nebezpečí. Lze očekávat materiální škody na velkém území, omezení v dopravě, výpadky elektrického proudu, polomy v lesích i ohrožení životů. Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích.
V souvislosti se silným větrem doporučujeme:

Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty.
Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa a nevydávejte se na horské túry.
Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy.
Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.
Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte.
Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních.
Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem.
NEPODCEŇUJTE předpovídanou situaci a NEPŘECEŇUJTE vlastní síly, schopnosti a možnosti.
NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku

SBĚR ŠROTU

ADMIN | 19.10.2017

Vážení spoluobčané,
Protože námi pořádané sběry šrotu u Vás vzbudily velký zájem, rozhodli jsme se, že mimo vyhlášené železné soboty, je možné provést odvoz starého železa individuálně – kdykoli během roku. Zároveň Vás prosíme, NEPODPORUJTE POCHYBNÉ SPOLEČNOSTI, které pořádají jiné železné akce. Děkujeme! Kontakt: 724 90 76 85 (od 18 hod.), 702 005 750,
e-mail: hsbrnoreckovice@email.cz, www.hasicireckovice.webnode.cz

Přidat nový příspěvek

Víte jak se  zachovat v krizových situacích?

V záložce odkazy se můžete prostřednictvím naučných videí přiučit jak správně provádět např. neodkladnou resuscitaci.

Důležitá telefonní čísla:

150 - HASIČI

155 - ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

158 - POLICIE ČR

156 - MĚSTSKÁ POLICIE

112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání